Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Zdravím všechny děti,
dnes je pátek před Květnou nedělí, kterou začínají události Velikonoc. Minulou hodinu jsme si připomněli, že Pán Ježíš se 40 dní postil na poušti a byl pokoušen ďáblem. Potom začal chodit po celé judské zemi a učil lidi, jak se k sobě mají navzájem chovat, jak si mají pomáhat, odpouštět si a také se modlit k Bohu, který pro nás stvořil celý svět. Ježíš konal spoustu dobrých skutků, což my lidé určitě také umíme, když chceme. Uměl všat také spoustu neobyčejných věcí, třeba chodit po vodě, utišit vítr a bouři, uzdravoval ochrnulé a dokonce i křísil mrtvé, a to my lidé neumíme. Mnoho lidí vědělo, že má Pán Ježíš velikou moc a chodilo za ním a učilo se žít podle jeho slov. Když přišlo období, kdy Židé slaví Velikonoce, Pán Ježíš je chtěl oslavit se svými přáteli. Na Květnou neděli si připomínáme, jak vjížděl do Jeruzaléma, lidé, kteří ho znali, mávali a radovali se, že přijíždí. Pokládali před něho na zem své pláště, aby jako správný král vjížděl po koberci. Pak začali křičet, že je jejich králem a volali: Hosana, Synu Davidovu! Což znamenalo: Sláva, Ježíši, který pocházel z rodu krále Davida! Lidé si přáli, aby se Ježíš stal králem, protože by byl spravedlivý a mocný král. Jenže Ježíšovo království není u nás na zemi, kde my žijeme, ale je v nebi, kde je i jeho Otec. To ovšem tehdy lidé ještě nechápali. Jenže ti, kteří vládli, se báli, aby se lidé nevzbouřili a nezvolili si Ježíše opravdovým králem na zemi, který by je připravil o trůn a vládu. Proto začali vymýšlet, jak by se Ježíše zbavili, za co by ho zatkli a odsoudili, když neudělal žádný špatný skutek. Na Zelený čtvrtek si připomínáme Ježíšovu poslední večeři, při které oslavoval se svými učedníky židovské Velikonoce. Ještě ten večer přivedl jeden z jeho přátel, který se jmenoval Jidáš, vojáky k Ježíšovi, aby ho zatkli a dostal za to zaplaceno. Pán Ježíš byl odvlečen před Piláta. Ten ze strachu před Židy raději Ježíše odsoudil k trestu smrti na kříži. Ježíše zbičovali a musel si kříž, na kterém ho měli ukřižovat, vynést na horu Golgotu sám. Toto si připomínáme na Velký pátek a také je to den přísného postu. I my tento den chodíme křížovou cestu, abychom si utrpení Ježíše uměli lépe představit. Pán Ježíš se nenechal ukřižovat zbytečně. Dnes víme, že umřel proto, abychom my lidé, kteří děláme hříchy, mohli jednou, až umřeme, bydlet s ním v jeho království v nebi. Tehdy však byli všichni Ježíšovi přátelé smutní, jeho mrtvé tělo zabalili do plátna a uložili do hrobu ve skále a odešli. To si připomínáme na Bílou sobotu, po které však přichází Velikonoční neděle, kdy brzy ráno ženy, které chtěly podle zvyku pomazat Ježíšovo mrtvé tělo vonným olejem, zjistily, že tělo v hrobě není a zůstalo tam jen to plátno. Mrtvý Pán Ježíš zmizel, byl vzkříšen. To znamená, že zpátky ožilo i jeho tělo a on mohl navštěvovat své přátele jako před tím. Tento dlouhý příběh si můžete připomenout také pomocí obrázků a pracovních listů, které vám posílám. Ti starší z vás si mohou vyzkoušet své znalosti v testu.
Na nástěnce v kostele najdete naši křížovou cestu, kterou letos společně vyrábíme a těším se, že ji do Velikonoc také dokončíme. U křížové cesty visí také trnová koruna, kterou si můžete vyzkoušet i vy. Všem, kteří jste mi pomohli, moc děkuji a přeji nám všem krásné Velikonoce plné pěkných zážitků, dobré nálady a radosti, že nám svým vzkříšením Pán Ježíš otevřel cestu do nebe. Eva