Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Aktuální informace


Sbírka na diecézi

V neděli 13. června se v našich kostelích koná sbírka na potřeby českobudějovické diecéze.

Svatba

V sobotu 19. června ve 12.00 hod. uzavřou v proboštském kostele sňatek snoubenci Vladimír Černík a Tereza Širmarová.

Vzpomínkové setkání

Dne 23. června uplyne 200 let od narození zdejšího významného probošta Viléma Platzera. Zveme na vzpomínkové setkání, které se uskuteční u jeho hrobu za kostelem Nejsvětější Trojice v sobotu 19. června od 15.30 hod.

Pouti

V Deštné bude slavena pouť ke cti sv. Jana Křtitele v „lázeňském“ kostelíku, který je mu zasvěcen. Mše tam bude sloužena v neděli 20. června od 11.00 hod. Ve stejný den a stejnou hodinu je také pouť v Kostelní Radouni v kostele sv. Víta.

Farní charita hledá sociálního pracovníka

Podrobnosti najdete na webových stránkách Farní charity Jindřichův Hradec a na nástěnkách v proboštském kostele.

Diecézní pouť

Přeložená z loňského roku na rok 2021 se uskuteční, dá-li Bůh, v sobotu 9. října v Českých Budějovicích v klášterním kostele Obětování Panny Marie.

Bohoslužby ve farnostech

V neděli 20. června bude bohoslužba slova v Kunžaku (9.30 hod.) Bohoslužby v Jarošově a Nové Včelnici nebudou. Ve Strmilově je mše sv. od 8.00 hod., v Kostelní Radouni poutní mše od 11.00 hod. V Deštné je pouť v kostelíku sv. Jana Křtitele v lázních též od 11.00 hod.

Účet farnosti

Na potřeby naší farnosti je možno kromě kostelních kasiček přispět i platbou na účet u České spořitelny: 3066006329/0800. Na dary rádi vystavíme potvrzení pro odečet z daní. Všem dárcům velmi děkujeme.


Intence v týdnu od 13. do 20. června 2021

Neděle

13. 6.

11. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. proboštský kostel

Za uzdravení a obrácení

Pondělí

14. 6.

8.00 hod. proboštský kostel

Za naplnění povolání mladíka Jiřího

Úterý

15. 6.

p. sv. Víta

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za naplnění povolání mladíka Josefa

Středa

16. 6.

18.00 hod. proboštský kostel

Zahospic sv. Kleofáše

Čtvrtek

17. 6.

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † Vlastimila, Jiřího a rodiče Machovy

a Lackovy

Pátek

18. 6.

18.00 hod. proboštský kostel

Za † Filipa Prokýška a jeho nejbližší

Sobota

19. 6.

p. sv. Jana Nepomuckého Neumanna

17.00 hod. proboštský kostel

Za † kamarádku a její rodinu

Neděle

20. 6.

12. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. proboštský kostel

Za † probošta Viléma Platzera


Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětější Trojice


Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19

Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,

díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel.

Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem.

Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné.

Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem.   Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají

  Biskupové Čech, Moravy a Slezska   Nepomuk, 18. května 2021    


Nová opatření Vlády ČR od 26. dubna 2021: končí omezení 10 %, zůstávají rozestupy 2 metry

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 23. dubna 2021 dochází od 26. dubna 2021 ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb, i když se mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví výslovně o bohoslužbách nezmiňuje. Analogicky se však bohoslužeb týká bod č. 17 tohoto mimořádného opatření, který stanovuje podmínky pro výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb..

Nově tedy již neplatí omezení počtu účastníků 10 % kapacity kostela, ale je možné využít kapacitu kostela tak, že účastníci mezi sebou dodrží rozestupy dva metry, s výjimkou členů jedné domácnosti. Tato opatření se týkají výhradně bohoslužeb, které jsou zahrnuty do výkonu práva pokojně se shromažďovat. Jiné organizované akce a setkání podle tohoto opatření zatím umožněny nejsou (viz čl. 16).

Bohoslužeb se mohou věřící účastnit za splnění stále platných tří podmínek, kterými jsou: ochrana dýchacích cest (respirátory nebo nanoroušky), dezinfekce před vstupem do kostela a dvoumetrové rozestupy. Nadále se doporučuje nepoužívat svěcenou vodu a vynechat podávání rukou při pozdravení pokoje.

Celý text mimořádného opatření je k dispozici na stránkách vlády: https://covid.gov.cz/situace/cirkve-nabozenstvi/bohosluzby-nabozenska-shromazdeni

Aktuální změny, které se týkají církví a náboženství zveřejňuje vláda na portále covid.gov.cz v sekci Životní situace - "Církve a náboženství". Zde jsou také uvedena platná nařízení, která se týkají bohoslužebsvatebkřtinpohřbů i poutí.


Kázání Zelený čtvrtek 1.4.


Kázání KVĚTNÁ NEDĚLE 28. 3.


Kázání 1. NEDĚLE POSTNÍ 21. 2.


Bohoslužba slova 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (29.11.2020)


Promluva k 33. neděli v mezidobí (15.11.2020)


Promluva k 32. neděli v mezidobí (8.11.2020)


Kázání ke slavnosti Všech svatých


Promluva k 30. neděli v mezidobí


Promluva k 29. neděli v mezidobí


Komentovaná prohlídka Proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie